ProPharma24.pl
Progam lojalnościowy

Prosuplementy diety magnez

Program lojalnościowy Zielona Skarbonka

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym pod nazwą: „Program lojalnościowy Zielona Skarbonka”, („Program”), organizowanym przez spółkę Propharma Sp. z o.o. . z siedzibą w Warszawa przy ul. Łopuszańskiej 36, kod pocztowy: 02-220, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000226340, NIP 951-212-14-38, REGON 015832855, o kapitale zakładowym 150.000,00 zł w całości wpłaconym („Organizator”).

I. DEFINICJE:

W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

 1. „Baza Danych” oznacza zbiór danych osobowych Uczestników, przetwarzanych w związku z ich przystąpieniem do Programu, których administratorem w rozumieniu Ustawy będzie Organizator;
 2. „Biuro Obsługi Klienta” oznacza telefoniczny lub e-mail punkt informacyjny w siedzibie Organizatora;
 3. „Konto Uczestnika” oznacza konto utworzone na dane (imię i nazwisko) Uczestnika zgodnie z Regulaminem. Do każdego Konta Uczestnika przypisany jest Program naliczający Uczestnikowi każdorazowo Punkty stanowiące % wartości zrealizowanych zakupów.
 4. „Produkt” oznacza towar dostępny na stronie internetowej Organizatora www.propharma24.pl sprzedawany w stałej, lub promocyjnej cenie Uczestnikowi przy wykorzystaniu zgromadzonych Punktów;
 5. „Rejestracja” oznacza przekazanie danych (imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny, adres mailowy) Uczestnika;
 6. „Punkty” oznaczają naliczone na Konto Uczestnika jednostki (kwoty wyrażone w PLN) w związku z nabyciem przez Uczestnika Towarów zgodnie z Regulaminem, które uprawniają Uczestnika do promocyjnego zakupu Produktów;
 7. „Stan Konta” oznacza aktualną liczbę ważnych Punktów naliczonych Uczestnikowi na danym Koncie Uczestnika;
 8. „Towary” oznaczają takie towary, których nabycie, zgodnie z Regulaminem skutkuje naliczeniem Punktów;
 9. „Uczestnik” oznacza pełnoletnią osobę fizyczną, która została zarejestrowana w Programie Propharma24.pl na podstawie rejestracji Konta zgodnie z Regulaminem.
 10. „Zakup” jest nabyciem Towaru.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Uczestnikiem może być wyłącznie osoba fizyczna (jako konsument) która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnikiem nie może być osoba fizyczna w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 2. Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno aktywne Konto Uczestnika. Wszelkie zawiadomienia Organizatora, o których mowa w niniejszym Regulaminie (w szczególności dot. zablokowania Konta, reklamacje) mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez Uczestnika.
 3. Procedura rejestracji w Programie przedstawia się następująco:

Za dokonanie zakupów poprzez stronę internetową www.propharma24.pl Organizatora, Klient jest uprawniony do przystąpienia do Programu. W celu przystąpienia do Programu Klient rejestruje dane osobowe wraz z adresem e-mail i danymi kontaktowymi na stronie Organizatora www.propharma24.pl, co jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 1. Przystąpienie do Programu następuje na podstawie Rejestracji Uczestnika przez Organizatora po zweryfikowaniu dokonanych zakupów oraz zweryfikowaniu czy osoba składająca Zamówienie spełnia wymogi Regulaminu. Za weryfikację uznaje się potwierdzenie danych za pośrednictwa poczty e-mail.
 2. Po zweryfikowaniu danych podanych w czasie Rejestracji Uczestnik otrzymuje od Organizatora do używania Konto, na którym zbierane będą Punkty (złotówki za dokonane zakupy).
 3. Osoby, które w dniu wejścia w życie Programu są już zarejestrowane u Organizatora nie dokonują ponownej Rejestracji i automatycznie uzyskują dostęp do Programu poprzez swoje dotychczasowe Konto. Transakcje dokonane przez te osoby do dnia uruchomienia Programu nie stanowią podstawy do naliczenia Punktów. Punkty będą naliczane od pierwszego Zakupu dokonanego po uruchomieniu Programu.
 4. Niniejszy Regulamin będzie dostępny m.in. w placówkach handlowych Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.propharma24.pl

III. DANE OSOBOWE:

 1. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z Regulaminem oraz Polityką Prywatności serwisu www.propharma24.pl.
 2. Uczestnik dobrowolnie udostępnia Organizatorowi dane osobowe w związku ze swoim uczestnictwem w Programie. Dane te zawarte zostaną w czasie Rejestracji. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz żądania ich aktualizacji lub poprawienia.
 3. Dane osobowe wprowadzane są do Bazy Danych i przechowywane w Bazie Danych.
 4. Uczestnik powinien w miarę możliwości niezwłocznie zawiadamiać Organizatora każdorazowo o zmianie swoich danych osobowych. Uczestnik może zgłosić zmiany w Biurze Obsługi Klienta, dzwoniąc do Call Center (infolinia) na numer podany na stronie internetowej >www.propharma24.pl lub korespondencyjnie za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.

IV. KONTO PROGRAMU propharma24.pl:

 1. Konto Programu Lojalna Jola nie jest Kontem, z którego można pobrać kwotę pieniężną w ramach zebranej liczby Punktów. Zebrane środki na Koncie Uczestnika nie podlegają zbyciu.
 2. Konto Programu Lojalna Jola przyznawane jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłaty.
 3. Konto w zakresie Punktów zgromadzonych w Programie zachowuje ważność w okresie obowiązywania Programu.
 4. Login oraz hasło (ustanowione przez Uczestnika) uprawniają do zalogowania się na stronie internetowej Organizatora do Konta Uczestnika. Po zalogowaniu się na stronie internetowej Uczestnik może sprawdzić stan swojego konta, przeglądnąć historię transakcji, przeglądać i dokonywać zamówień na promocyjny zakup Produktów.
 5. Uczestnik nie może łączyć Kont z innymi Uczestnikami oraz Punktów zebranych na Koncie z Punktami innych Uczestników.
 6. Korzyści związane z uczestnictwem w Programie nie łączą się z innymi programami dostępnymi u Organizatora o ile Organizator nie postanowi inaczej. Uczestnik przed zrealizowaniem transakcji zakupowej dokonuje samodzielnie wyboru, czy zebrane Punkty będą przez niego wykorzystane w trakcie aktualnie realizowanych zakupów w sklepie www.propharma24.pl, czy zostają one do wykorzystania przy następnych zakupach.

V. PUNKTY:

 1. Organizator przyznaje Punkty (złotówki) Uczestnikowi za nabycie Towarów objętych Programem dokonane przez Uczestnika.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości naliczanych Punktów (kwot).
 3. Organizator ustala, które towary przez niego oferowane stanowią Towary objęte Programem i dokonuje ustalania liczby Punktów przyznawanych na Konto Uczestnika za nabycie Towarów objętych Programem.
 4. Punkty są procentowym wyliczeniem przyznawanym w wysokości 6% za dokonane zakupy produktowe tzn. brana jest pod uwagę sumaryczna wartość produktów BEZ kosztów przesyłki. W przeliczeniu wychodzi 6 groszy za każdy wydany 1 pln (pełna złotówka).
 5. Punkty będą przyznawane na Konto Uczestnika według informacji zawartej w wyliczeniu podanym w czasie dokonywania Zakupu. Informacja o przyznawaniu Punktów dodatkowo dostępna jest w placówkach handlowych Organizatora oraz na stronie internetowej Organizatora.
 6. Warunkiem przyznania Punktów (złotówek) jest dokonanie Zakupu przez Uczestnika za pośrednictwem strony internetowej www.propharma24.pl oraz realizacja zapłaty za Zakup.
 7. Punkty będą przyznawane na Konto Uczestnika po nabyciu Produktów objętych Programem. Punkty zostają przyznane automatycznie w trakcie realizacji Zakupu Produktów objętych Programem.
 8. Podstawą naliczania Punktów jest realizowanie transakcji w sklepie internetowym.
 9. Jeżeli Punkty zostały wykorzystane na promocyjny zakup Produktu, lub przyznane Uczestnikowi niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby Punktów z danego Konta Uczestnika.
 10. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 11. Punkty będą odejmowane z Konta Uczestnika przez Organizatora w przypadku gdy Uczestnik zwróci Organizatorowi nabyte Towary objęte Programem, za które zostały przyznane Punkty i otrzyma zwrot wartości tych Towarów, a także zwrot ich ceny.
 12. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania informacji o stanie swojego Konta Uczestnika oraz informacji dotyczących Punktów przyznanych na Konto Uczestnika lub z niego odjętych.
 13. Punkty zebrane przez Uczestnika na Konce są ważne przez 24 miesiące, licząc od daty ich przyznania. Punkty wygasają w przypadku braku operacji na Koncie Uczestnika (np. braku naliczenia Punktów, lub zakupu Produktu) przez okres kolejnych następujących po sobie 12 miesięcy (brak aktywności przez okres kolejnych 12 miesięcy). Po upływie powyższego terminu zgromadzone Punkty, które nie zostały wykorzystane na promocyjny zakup Produktu zgodnie z niniejszym Regulaminem tracą ważność i będą odjęte z Konta Uczestnika.
 14. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia reklamacyjnego w przypadku nienaliczenia Punktów za dokonane zakupy Towarów. Reklamacje można składać pisemnie w Biurze Obsługi Klienta w placówce handlowej Organizatora lub wysłać pocztą na adres Organizatora. W celu przyspieszenia procedury Organizator prosi o dołączenie do reklamacji kopii e-maila potwierdzającego Zakup lub kopii przelewu za dokonany Zakup. Każda taka reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora.

VI. PRODUKTY:

 1. Wszystkie Produkty, zasady wykorzystywania Punktów i zasady naliczania Punktów przez Uczestników, możliwość ich wykorzystania przy ponownych Zakupach określone są w Regulaminie oraz informacji podanej na stronie www.propharma24.pl
 2. Począwszy od 7 lipca 2014 roku Organizator zobowiązuje się do promocyjnej sprzedaży na rzecz Uczestnika Produktów, zamówionych przez Uczestnika przy wykorzystaniu zgromadzonych przez niego Punktów.
 3. Cena Promocyjna jest uiszczana przez Uczestnika bezpośrednio w trakcie Zakupu na stronie www.propharma24.pl.

VII. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW NA PROMOCYJNY ZAKUP PRODUKTÓW, REKLAMACJE:

 1. Zamówienie Produktu może zostać złożone jedynie przez Uczestnika.
 2. Uczestnik jest uprawniony do wykorzystania zgromadzonych Punktów na promocyjny zakup Produktu od momentu przyznania Punktów na Koncie Uczestnika, w kwocie niższej o naliczone Punkty (złotówki).
 3. Uczestnik może wykorzystać zebrane Punkty w kolejnym Zakupie. Wysokość Punktów wykorzystanych w jednym Zakupie nie może przekraczać kwoty 760,00 zł.
 4. Aby wykorzystać Punkty na promocyjny zakup Produktu, zarejestrowany Uczestnik powinien złożyć zamówienie na określony Produkt. Zamówienie może zostać złożone wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.propharma24.pl. Przy składaniu zamówienia Uczestnik może uzyskać informację o czasie oczekiwania na Produkt lub o braku jego dostępności.
 5. Organizator przed promocyjną sprzedażą Produktu może żądać potwierdzenia tożsamości Uczestnika poprzez zalogowanie się na stronie internetowej www.propharma24.pl.
 6. Organizator zapewni sprzedaż promocyjną zamówionego przez Uczestnika Produktu zgodnie z obowiązującymi zasadami zamieszczonymi w Regulaminie sklepu, dostępnym na stronie www.propharma24.pl.
 7. Punkty za Zakup przyznane Uczestnikowi mogą być wykorzystane podczas kolejnych Zakupów lub mogą być zbierane w celu uzyskania większego rabatu, jednak nie dłużej niż 24 miesiące.

VIII. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU, WYKLUCZENIE Z PROGRAMU:

 1. Organizator może odmówić rejestracji w Programie w przypadku, gdy:
  1. Uczestnik nie spełnia wymogów Regulaminu;
  2. Rejestracja wypełniona jest niepoprawnie;
 2. Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie za powiadomieniem, jeżeli Uczestnik podał w Deklaracji nieprawdziwe dane.
 3. Uczestnik nie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie nie usuwając konta wraz z danymi osobowymi i kontaktowymi. Uczestnik może nie korzystać z przysługujących mu Punktów (dających możliwość uzyskania zniżki na wybrane Produkty dostępne na stronie Organizatora www.propharma24.pl).
 4. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie jedynie usuwając Konto.
 5. W razie usunięcia Konta przez Uczestnika Organizator jest uprawniony do zamknięcia Konta Uczestnika wraz z usunięciem przyznanych Punktów.
 6. Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Program rozpoczyna się od ogłoszenia o jego rozpoczęciu. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia programu za uprzednim zawiadomieniem z 60-cio dniowym wyprzedzeniem.
 7. W przypadku zakończenia Programu:
  1. Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zakończeniu działalności Programu na stronie internetowej Organizatora www.propharma24.pl oraz powiadomienia Uczestników za pośrednictwem poczty e-mail.
  2. Uczestnik będzie uprawniony do wykorzystania zebranych Punktów w zakupie Produktów w terminie 60 dni od otrzymania wiadomości e-mail o zakończeniu Programu.

IX. ZMIANY, INTERPRETACJA:

 1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu.
 2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Organizator każdorazowo zawiadomi Uczestników o zmianach wprowadzanych do Regulaminu poprzez zamieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu Programu na stronie internetowej Organizatora www.propharma24.pl oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji.
 3. Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 30 dni od daty jego ogłoszenia. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie ma prawo do złożenia przez upływem wejścia w życie zmian, rezygnacji z uczestnictwa w Programie tym samym usuwając swoje Konto. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w każdym czasie.

X.ZAWIADOMIENIA:

 1. Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, zawiadomienie jest uważane za doręczone Uczestnikowi, jeżeli zostanie wysłane pocztą e-mail na adres e-mail wskazany podczas Rejestracji Uczestnika umieszczonym w Bazie Danych. Wszelkie reklamacje co do doręczenia w trybie określonym w niniejszym punkcie będą rozpoznawane indywidualnie na podstawie konkretnego stanu faktycznego.
 2. Zawiadomienia do Organizatora mogą być pocztą e-mail na adres biuro@pro-pharma.pl. Prosimy o oznaczenie korespondencji dopiskiem „Program Lojalnościowy Lojalna Jola".

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r..

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r.

propharma24 do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium