ProPharma24.pl
Polityka prywatności

Olej z czarnuszki zimnotłoczony Dr Gaja

Polityka prywatności
obowiązująca w Propharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Spis treści
I. Postanowienia ogólne
II. Zasady przetwarzania danych osobowych
III. Obowiązek informacyjny i uprawnienia przysługujące osobie, której dane dotyczą
IV. Profilowanie
V. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy dokument, zwany dalej „Polityką prywatności" określa zasady zarządzania, ochrony i dystrybucji danych osobowych obowiązujące w Propharma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa, KRS nr 00000226340, NIP: 951-212-14-38 (dalej „Spółka” lub „Administrator danych”) .

2. Postanowienia szczegółowe zawarte w niniejszej Polityce prywatności dotyczą zasad przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w Spółce wszelkimi sposobami, w tym w systemach informatycznych.

3. Spółka szanuje prywatność osób, których dane przetwarza oraz dokłada najwyższej staranności, aby dane te były przetwarzane zgodnie z prawem oraz międzynarodowymi zasadami dobrych praktyk. Administrator danych dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji przekazanych Spółce.

4. Spółka z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

5. W celu zapewnienia ochrony prywatności osób, których dane dotyczą Spółka stosuje ścisłe zabezpieczenia wewnętrzne oraz zewnętrzne. Administrator danych sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego przetwarzania danych osobowych.

6. W czasie korzystania z usług Spółki Klient może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej w celu realizacji na jego rzecz usług świadczonych przez Spółkę.

7. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w Sprawie Ochrony Osób Fizycznych W Związku Z Przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

8. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że niepodanie danych określonych w Regulaminie uniemożliwia świadczenie niektórych usług, a w szczególności założenie konta w sklepie internetowym jak również realizację zamówienia złożonego przez Klienta za pośrednictwem innego środka składania zamówień.

9. Dane osobowe lub informacje dotyczące Klientów mogą zostać udostępnione organom lub osobom trzecim wyłącznie w sposób zgodny z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych.

II. Zasady przetwarzania danych osobowych

Spółka dąży do zapewnienia i dokłada wszelkich starań, aby dane osobowe przetwarzane przez Spółkę były:
I. Przetwarzane zgodnie z prawem

1. Proces przetwarzania danych opiera się na co najmniej jednej z poniższych podstaw prawnych:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych.

2. Zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych musi być wyrażona w sposób dobrowolny, konkretny, świadomy i jednoznaczny. Ponadto, zgoda musi mieć charakter wyraźnego działania – oświadczenia lub potwierdzenia. Formularze zgody powinny być sformułowane jasnym i czytelnym językiem, tj. w sposób zrozumiały dla osoby, której dane mają być przetwarzane. Wyrażenie zgody odbywa się jedynie poprzez faktyczne zaznaczenie każdego z okienek przez osobę, której dane dotyczą. Zgoda wiąże się z aktywnym działaniem osoby – brak jest zatem możliwości domniemania jej istnienia.

3. Klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być umieszczane na formularzu lub stronie internetowej wraz z innymi informacjami. W takim przypadku jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.

4. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są w kilku celach, należy uzyskać zgodę osoby, której dane dotyczą na wszystkie te cele.

5. Administrator danych pozyskuje i ewidencjonuje zgody w taki sposób, aby np. w przypadku skargi osoby fizycznej, był w stanie wykazać, że dana osoba rzeczywiście wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

6. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną zgodę. W takim przypadku, jeśli administrator danych nie ma innej podstawy przetwarzania (którą może być np. niezbędność dla wykonania umowy, szczególna podstawa prawna), należy zaprzestać przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie wpływa jednocześnie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. O możliwości wycofania zgody należy poinformować jeszcze przed jej wyrażeniem (np. jako część klauzuli zgody).

7. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie, np. jeśli zgoda odbierana jest telefonicznie, należy umożliwić taką samą formę jej odwołania. Na skutek wycofania zgody dane zostają usunięte ze wszystkich systemów Spółki, a więc np. nie tylko z bazy danych zbieranych w celach marketingowych, ale z każdej kolejnej bazy, do której te dane zostały przekazane, chyba że dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z prawem na podstawie innej podstawy niż zgody osoby, której dane dotyczą.

8. Spółka zapewnia, że dane osobowe nie będą poddawane dalszemu przetwarzaniu w sposób niezgodny z określonymi wcześniej celami. W przypadku podjęcia decyzji o dalszym przetwarzaniu danych osobowych, Spółka podejmie starania o uzyskanie stosownej zgody podmiotów tych danych.

9. Administrator danych w zakresie niezbędnym do realizacji usługi złożonej przez Klienta, za jego wyraźną zgodą może przekazać dane osobowe:
• operatorowi systemu płatności on-line firmie Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72 jako administratorowi danych, wpisanemu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 PLN, opłaconym w całości, posiadającej numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, będącej podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych (Dz. U. 2011.199.1175 ze zm.). Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.,
• Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166) przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493884, posiadająca numer NIP 779-24-20-393 oraz numer REGON 30265547 w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia klientów z przeprowadzonego zakupu lub objęcia zakupu Programem Ochrony Kupujących.

II. Przetwarzane prawidłowo i rzetelnie

1. Administrator danych zapewnia, że zgromadzone dane osobowe są poprawne i aktualne, a ich przetwarzanie przebiega bez zakłóceń.

2. Administrator danych wdraża środki techniczne i organizacyjne, umożliwiające korektę danych, zmniejszenie ryzyka błędów oraz usunięcie nieprawidłowych danych. Oznacza to wdrożenie odpowiednich procesów i funkcjonalności na poziomie aplikacji, jak również baz danych.

3. Osoba, której dane dotyczą jest uprawniona do żądania sprostowania i uzupełnienia danych.

4. Spółka posiada system kontroli gwarantujący dokładność i aktualność zbieranych danych osobowych.

III. Przetwarzane zgodnie z zasadą ograniczenia celu

1. Zasada ograniczenia celu oznacza, że dane osobowe mogą być zbierane jedynie w konkretnym, wyraźnym i prawnie uzasadnionym celu, którego osiągnięcie nie jest możliwe przy użyciu innych sposobów.

2. Cel przetwarzania danych musi być określony w momencie ich pozyskiwania.

3. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest zgoda, to odnosi się ona jedynie do konkretnie wskazanego celu przetwarzania. Nowy cel przetwarzania danych wymaga pozyskania nowej zgody.

4. Administrator danych informuje osoby, których dane dotyczą o celach przetwarzania.

IV. Przetwarzane zgodnie z zasadą minimalizacji danych

1. Zakres pozyskiwanych danych musi być adekwatny i ograniczony do minimum niezbędnego dla realizacji wskazanego celu.

2. Minimalizacja polega na wyselekcjonowaniu jedynie tych danych, które są potrzebne do działalności Spółki oraz na ograniczeniu okresu przechowywania danych.

3. Przed rozpoczęciem procesu pozyskiwania, a następnie przetwarzania danych Spółka precyzyjnie określa cele i odpowiadające im rodzaje danych oraz ustala termin usuwania i okresowego przeglądu danych.

4. Spółka przechowuje dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to konieczne dla potrzeb, dla których dane te zostały zebrane.

V. Przetwarzane zgodnie z zasadą integralności i poufności

1. Administrator danych przetwarza dane w sposób gwarantujący odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

2. Zasada integralności odnosi się do zapewnienia, że dane nie zostały zmodyfikowane, usunięte, dodane czy zniszczone w sposób nieautoryzowany.

3. Zgodnie z zasadą poufności Spółka zapobiega sytuacjom, w których dane osobowe są udostępniane lub ujawniane nieautoryzowanym podmiotom czy procesom.

4. Spółka dokonała analizy ryzyka właściwego dla przetwarzania danych i charakteru danych podlegających ochronie, a następnie dostosowała i wdrożyła odpowiednie środki techniczne zapewniające zachowanie integralności i poufności danych.

5. Spółka wdraża środki bezpieczeństwa, monitorowania i reagowania, w tym m.in. elementy kontroli dostępu użytkowników do danych, zasady bezpieczeństwa aplikacji i infrastruktury, środki dedykowane do ochrony przed wyciekiem danych. Wdrożenie środków bezpieczeństwa zostało poprzedzone analizą ryzyka w celu określenia wymaganych środków kontroli.

VI. Przetwarzane zgodnie z zasadą rozliczalności

1. Administrator dąży do posiadania udokumentowanej i okresowo weryfikowanej wiedzy dotyczącej danych osobowych w tym:
a) inwentaryzacji przetwarzanych danych;
b) ich lokalizacji;
c) zapewnienia środków kontroli dostępu użytkowników (aplikacje, bazy danych) umożliwiających określenie wymaganych uprawnień dostępu, ich monitorowanie i okresową weryfikację;
d) zdefiniowania i monitorowania procedur przetwarzania danych;
e) posiadania środków technicznych monitorujących funkcjonowanie infrastruktury sieciowej i aplikacji;
f) procesów obsługujących wykrywanie i reagowanie na incydenty bezpieczeństwa.

2. Administrator danych zobowiązany jest do notyfikowania organowi nadzorczemu o stwierdzonych naruszeniach danych osobowych.

VII. Przetwarzane zgodnie z zasadą przejrzystości informacji

1. Administrator zapewnia, że wszelkie informacje kierowane do osób fizycznych, formułowane będą językiem prostym i przejrzystym.

2. Zasada przejrzystości informacji oznacza zakaz umieszczania istotnych informacji „drobnym drukiem”, wplatanie ich w długi i skomplikowany tekst, czy też zamieszczanie ich wśród innych, mało ważnych informacji. Dane osobowe nie będą przesyłane poza Unię Europejską, chyba że stworzony zostanie odpowiedni poziom ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą w odniesieniu do przetwarzania eksportowanych danych.

III. Obowiązek informacyjny i uprawnienia przysługujące osobie, której dane dotyczą

1. Spółka zapewnia i informuje osoby, których dane dotyczą o przysługujących im uprawnieniach, tj. o:
a) prawie dostępu do danych i informacji
b) prawie żądania sprostowania i uzupełnienia danych
c) prawie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
d) prawie do przeniesienia danych
e) prawie do bycia zapomnianym (prawo do usunięcia danych),
f) prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

2. Na żądanie uprawnionego, administrator ma obowiązek udostępnić kopię danych podlegających przetwarzaniu oraz wprowadzić odpowiednie zmiany do systemu.
3. Administrator danych jest zobowiązany do przekazywania osobie fizycznej podczas pozyskiwania jej danych, a przed rozpoczęciem ich przetwarzania, w szczególności następujących informacji:
a) tożsamości i danych kontaktowych administratora,
b) celu przetwarzania danych osobowych,
c) informacji o odbiorcach danych osobowych,
d) okresu, przez jaki dane osobowe będą przetwarzane, a gdy nie można go dokładnie określić, kryteriów ustalania tego okresu (np. przez okres trwania umowy),
e) informacji o wykorzystywaniu danych do profilowania,
f) informacji o prawie do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych,
g) prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
h) gdy ma to zastosowanie – informacji o zamiarze przekazania danych osobowych poza Unię Europejską oraz wzmianki o odpowiednich zabezpieczeniach danych osobowych stosowanych przez podmiot, któremu dane są przekazywane.

4. Cele przetwarzania danych powinny być konkretne, wyraźne oraz prawnie uzasadnione.

5. Osoba, której dane dotyczą, może zażądać od administratora nie tylko informacji o tym, jakie dane posiada, ale także – w przypadku danych przetwarzanych elektronicznie – otrzymać je zapisane w powszechnie wykorzystywanym formacie i bez przeszkód przenieść je do innego usługodawcy.

6. Prawo do przeniesienia danych umożliwia również żądanie, aby to administrator posiadający dane przesłał je innemu administratorowi, jednak tylko o tyle - o ile jest to technicznie możliwe.

7. W razie skorzystania przez osobę, której dane dotyczą z prawa do bycia zapomnianym (prawa do usunięcia danych), administrator bez zbędnej zwłoki, usuwa ze wszystkich swoich systemów, dane pochodzące od tej osoby. Wskazany obowiązek usunięcia danych wobec zgłoszenia takiego żądania odnosi się jedynie do danych uzyskanych na podstawie udzielonej zgody. Jeśli podstawą przetwarzania danych jest umowa, której wykonanie wymaga przetwarzania danych, wówczas prawo do bycia zapomnianym nie znajdzie zastosowania. W takiej sytuacji żądanie usunięcia danych wymagać będzie wcześniejszego rozwiązania umowy.

8. Prawo do ograniczenia przetwarzania przewiduje możliwość żądania od administratora danych ograniczenia przetwarzania, gdy osoba, której dane dotyczą:
a) kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania,
ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

9. W zautomatyzowanych zbiorach danych przetwarzanie należy zasadniczo ograniczyć środkami technicznymi w taki sposób, by dane osobowe nie podlegały dalszemu przetwarzaniu ani nie mogły być zmieniane. Przykładowymi metodami ograniczania przetwarzania jest np.:
a) czasowe przeniesienie wybranych danych osobowych do innego systemu przetwarzania,
b) uniemożliwienie użytkownikom systemu dostępu do wybranych danych.

10. Osoba, której dane dotyczą, jeżeli uważa, że jej dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, ma prawo do:
a) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
b) skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem przeciwko prawnie wiążącej decyzji organu nadzorczego dotyczącej osoby, której dane dotyczą,
c) skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, przeciwko administratorowi.

11. Wszczęcie postępowania sądowego przeciwko administratorowi jest możliwe niezależnie od skarg złożonych do organu nadzoru.

IV. Profilowanie

1. Profilowanie jest to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji tej osoby fizycznej, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać mechanizmowi profilowania, który ocenia jej czynniki osobowe, opierając się wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym.

3. Zakazane jest profilowanie, na które nie wyrażono wyraźnej zgody.

V. Postanowienia końcowe

1. Dodatkowo w Spółce:
• wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych odpowiedzialny za ochronę danych,
• udostępnione są stosowne środki niezbędne do wypełnienia obowiązków wynikających z niniejszej Polityki prywatności,
• wyznaczono osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych,
• każda osoba zarządzająca lub przetwarzająca dane osobowe świadoma jest swej odpowiedzialności za przestrzeganie stosownych przepisów i postępowanie zgodnie z dobrą praktyką w zakresie ochrony danych osobowych,
• każda osoba zarządzająca lub przetwarzająca dane osobowe jest odpowiednio przeszkalana w zakresie ochrony danych osobowych,
• każda osoba zainteresowana sposobem postępowania z informacjami o charakterze osobowym będzie poinformowana o tym, co należy robić,
• sposób zarządzania informacjami personalnymi podlegać będzie regularnej ocenie i audytowi,
• pracownicy Spółki każdorazowo są informowani o istnieniu oraz znaczeniu niniejszej Polityki prywatności oraz są zobowiązani do zapoznania się z nią,
• w stosunku do pracowników Spółki, w przypadku których stwierdzono świadome naruszenie lub lekceważenie niniejszej Polityki, pokrewnych polityk i procedur ochrony danych osobowych w Spółce, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa informacji, komunikacji dostępu osób, których dane dotyczą do informacji oraz przetwarzania danych on-line, bądź działania niezgodnego z klauzulą poufności zawartą w ich umowie o pracę, stosowane będą stosowne sankcje.

2. Spółka nie przetwarza danych wrażliwych.

3. Spółka opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Danych Osobowych w Spółce. Rejestr jest narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w Spółce.

4. W przypadku usług oferowanych bezpośrednio dziecku, zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych dziecka, które ukończyło 16 lat. Jeżeli dziecko nie ukończyło 16 lat, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła lub zaaprobowała ją osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem oraz wyłącznie w zakresie wyrażonej zgody. W takich przypadkach administrator, uwzględniając dostępną technologię, podejmuje rozsądne starania, by zweryfikować, czy osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem wyraziła zgodę lub ją zaaprobowała.

5. Spółka wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie), jak również w celach bezpieczeństwa, w tym ewentualnej identyfikacji automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego obciążających serwer.

6. Podczas przeglądania stron internetowych Sklepu Internetowego są używane pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu Internetowego.

7. Stosowane przez Spółkę Cookies są bezpieczne dla urządzeń Klienta. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Klienta i dostosować Sklep Internetowy indywidualnie każdemu Klientowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

8. Spółka stosuje dwa rodzaje Cookies – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu Klienta do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Są to piliki obowiązkowe potrzebne do tego, aby możliwe było funkcjonowanie aplikacji lub innych funkcjonalności. Natomiast „stałe” pliki pozostają na urządzeniu Klienta przez czas określony w parametrach Cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez Klienta. Celem zbierania tych plików jest sprawniejsze i łatwiejsze funkcjonowanie strony. 9. Administrator danych wykorzystuje Cookies Własne w celu konfiguracji Sklepu internetowego, a przede wszystkim w celu dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Sklepu, analiz i badań oraz audytu oglądalności, w tym tworzenia anonimowych statystyk, a także zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Sklepu.

10. Spółka wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych, prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Klienta z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy, wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji Sklepu internetowego za pomocą serwisów społecznościowych.

11. Klient może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Klienta. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

12. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

13. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

propharma24 do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium